پلن کسب در آمد بازاریابان

بازاریاب ها در تورتال به ۴ سطح اصلی تقسیم و هر سطح دارای رتبه ها و امتیازات مخصوص خود می باشد که بیشتر در پائین توضیح داده خواهد شد.

بازاریاب عادی (Ordinary marketer) : این سطح از بازاریاب ۷ درصد از فروش مستقیم خود را دریافت میکند همچنین با کسب امتیاز در سایت از طریق ارسال پست ، تعداد بازدید از وبسایت ، کمک به افزایش فروش بازاریابان دیگر ، همکاری با تیم جهت افزایش فروش ، فعالیت در بخش ثبت خاطرات ، معرفی مکان های گردشگری ایران در شبکه مجازی تورتال ، درصدی را در آخر ماه از محل سود شرکت نسب به امتیاز خود دریافت می نمایند که این درصد را شرکت محاسبه خواهد نمود. دراین بخش بازاریاب بابت هر ثبت نام کاربران جدید در سیستم مبلغ ۰ تومان دریافت می کند.فعالیت در این سطح بازاریابی نیاز به خرید هیچ گونه پنل نداشته و رایگان می باشد.

بازاریاب جدید (New marketer) : این سطح از بازاریاب ۱۲ درصد از فروش مستقیم خود را دریافت میکند همچنین با کسب امتیاز در سایت از طریق ارسال پست ، تعداد بازدید از وبسایت ، کمک به افزایش فروش بازاریابان دیگر ، همکاری با تیم جهت افزایش فروش ، فعالیت در بخش ثبت خاطرات ، معرفی مکان های گردشگری ایران در شبکه مجازی تورتال ، درصدی را در آخر ماه از محل سود شرکت نسب به امتیاز خود دریافت می نمایند که این درصد را شرکت محاسبه خواهد نمود. دراین بخش بازاریاب بابت هر ثبت نام کاربران عادی جدید در سیستم مبلغ ۲۰۰ ریال دریافت می کند.

شرح این بخش:این سطح جزو اولین سطح بازاریابان ویژه می باشد توضیحات زیر میزان درآمد و درصد هر بخش همچنین میزان دریافتی cpc را نشان خواهد داد

رده مدیریتی میزان درصد اولین فروش میزان درصد تکرار فروش پاداش ppc پاداش ثبت نام کاربر
فعال سطح یک ۱۰ ۷ ۰ ۰
جستجوگر سطح یک ۱۱ ۱۰ ۰ ۰
راهنما سطح یک ۱۱ ۱۱ ۰ ۱۰۰
هدایت کننده سطح یک ۱۲ ۱۱ ۰ ۱۰۰
گسترش دهنده سطح یک ۱۲ ۱۲ ۵۰ ۲۰۰

توضیحات جدول: پاداش ppc چیست ؟ اگر در سطح کاربری خود به جای مشاهده عدد ۰ مبلغی را می بینید این به این منظور است سطح پاداش ppc برای شما فعال شده است و مقدار آن به ریال در جدول ذکر گردیده است از هر بازدید که توسط لینک معرف شما از وبسایت میگردد شما هدیه ای بابت این پاداش دریافت میکنید صرفا این هدیه برای افرادی می باشد که این سطح برای آنها فعال شده و عدد ۰ را در جدول مشاهده نمی نمایند.

پاداش فروش اول چیست؟ شما وقتی سایت را به شخصی معرفی میکنید و از طریق لینک شما در وبسایت خرید میکند پاداش فروش اول به شما تعلق میگردد و پاداش تکرار فروش همان درصد فروشی می باشد که شما از تکرار خرید ان کاربر دریافت خواهید نمود.

پاداش ثبت نام کاربر چیست؟ این پاداش برای بازاریابانی می باشد که در سطح خود عدد ۰ را مشاهده نمی نمایند بابت ثبت نام هرکاربر در سیستم مبلغی را به عنوان هدیه دریافت خواهند نمود.

بازاریاب دائمی (Permanent marketer) :این سطح از بازاریاب ۱۵ درصد از فروش مستقیم خود را دریافت میکند همچنین با کسب امتیاز در سایت از طریق ارسال پست ، تعداد بازدید از وبسایت ، کمک به افزایش فروش بازاریابان دیگر ، همکاری با تیم جهت افزایش فروش ، فعالیت در بخش ثبت خاطرات ، معرفی مکان های گردشگری ایران در شبکه مجازی تورتال ، درصدی را در آخر ماه از محل سود شرکت نسبت به امتیاز خود دریافت می نمایند که این درصد را شرکت محاسبه خواهد نمود. بازاریاب پس از کمک و جذب ۴۰۰ کاربر فعال دیگر به این بخش دسترسی پیدا میکند .دراین بخش بازاریاب بابت هر ثبت نام کاربران عادی جدید در سیستم مبلغ ۱۷۰۰ ریال دریافت می کند.

شرح این بخش:

رده مدیریتی میزان درصد اولین فروش میزان درصد تکرار فروش پاداش ppc پاداش ثبت نام کاربر
فعال سطح دو ۱۳ ۱۲ ۵۰ ۲۰۰
جستجوگر سطح دو ۱۳ ۱۳ ۵۵ ۴۰۰
راهنما سطح دو ۱۴ ۱۳ ۶۰ ۸۰۰
هدایت کننده سطح دو ۱۴ ۱۴ ۶۵ ۱۶۰۰
گسترش دهنده سطح دو ۱۵ ۱۴ ۷۰ ۱۷۰۰

توضیحات جدول: پاداش ppc چیست ؟ اگر در سطح کاربری خود به جای مشاهده عدد ۰ مبلغی را می بینید این به این منظور است سطح پاداش ppc برای شما فعال شده است و مقدار آن به ریال در جدول ذکر گردیده است از هر بازدید که توسط لینک معرف شما از وبسایت میگردد شما هدیه ای بابت این پاداش دریافت میکنید صرفا این هدیه برای افرادی می باشد که این سطح برای آنها فعال شده و عدد ۰ را در جدول مشاهده نمی نمایند.

پاداش فروش اول چیست؟ شما وقتی سایت را به شخصی معرفی میکنید و از طریق لینک شما در وبسایت خرید میکند پاداش فروش اول به شما تعلق میگردد و پاداش تکرار فروش همان درصد فروشی می باشد که شما از تکرار خرید ان کاربر دریافت خواهید نمود.

پاداش ثبت نام کاربر چیست؟ این پاداش برای بازاریابانی می باشد که در سطح خود عدد ۰ را مشاهده نمی نمایند بابت ثبت نام هرکاربر در سیستم مبلغی را به عنوان هدیه دریافت خواهند نمود.

بازاریاب حرفه ای  (Professional marketer) :این سطح از بازاریاب ۱۷ درصد از فروش مستقیم خود را دریافت میکند همچنین با کسب امتیاز در سایت از طریق ارسال پست ، تعداد بازدید از وبسایت ، کمک به افزایش فروش بازاریابان دیگر ، همکاری با تیم جهت افزایش فروش ، فعالیت در بخش ثبت خاطرات ، معرفی مکان های گردشگری ایران در شبکه مجازی تورتال ، درصدی را در آخر ماه از محل سود شرکت نسبت به امتیاز خود دریافت می نمایند که این درصد را شرکت محاسبه خواهد نمود. بازاریاب پس از کمک و جذب ۸۰۰ کاربر دیگر به این بخش دسترسی پیدا میکند .دراین بخش بازاریاب بابت هر ثبت نام کاربران عادی جدید در سیستم مبلغ ۲۲۰۰ ریال دریافت می کند.

شرح این بخش:

رده مدیریتی میزان درصد اولین فروش میزان درصد تکرار فروش پاداش ppc پاداش ثبت نام کاربر
فعال سطح حرفه ای ۱۵ ۱۵ ۸۰ ۱۷۰۰
جستجوگر حرفه ای ۱۶ ۱۵ ۸۵ ۱۸۰۰
راهنما سطح حرفه ای ۱۶ ۱۶ ۹۰ ۱۹۰۰
هدایت کننده سطح حرفه ای ۱۷ ۱۶ ۱۰۰ ۲۰۰۰
گسترش دهنده سطح حرفه ای ۱۷ ۱۷ ۱۱۰ ۲۲۰۰

توضیحات جدول: پاداش ppc چیست ؟ اگر در سطح کاربری خود به جای مشاهده عدد ۰ مبلغی را می بینید این به این منظور است سطح پاداش ppc برای شما فعال شده است و مقدار آن به ریال در جدول ذکر گردیده است از هر بازدید که توسط لینک معرف شما از وبسایت میگردد شما هدیه ای بابت این پاداش دریافت میکنید صرفا این هدیه برای افرادی می باشد که این سطح برای آنها فعال شده و عدد ۰ را در جدول مشاهده نمی نمایند.

پاداش فروش اول چیست؟ شما وقتی سایت را به شخصی معرفی میکنید و از طریق لینک شما در وبسایت خرید میکند پاداش فروش اول به شما تعلق میگردد و پاداش تکرار فروش همان درصد فروشی می باشد که شما از تکرار خرید ان کاربر دریافت خواهید نمود.

پاداش ثبت نام کاربر چیست؟ این پاداش برای بازاریابانی می باشد که در سطح خود عدد ۰ را مشاهده نمی نمایند بابت ثبت نام هرکاربر در سیستم مبلغی را به عنوان هدیه دریافت خواهند نمود.

بازاریاب ارشد  (Senior marketer) :این سطح از بازاریاب ۲۱ درصد از فروش مستقیم خود را دریافت میکند همچنین با کسب امتیاز در سایت از طریق ارسال پست ، تعداد بازدید از وبسایت ، کمک به افزایش فروش بازاریابان دیگر ، همکاری با تیم جهت افزایش فروش ، فعالیت در بخش ثبت خاطرات ، معرفی مکان های گردشگری ایران در شبکه مجازی تورتال ، درصدی را در آخر ماه از محل سود شرکت نسبت به امتیاز خود دریافت می نمایند که این درصد را شرکت محاسبه خواهد نمود. بازاریاب پس از کمک و جذب ۱۲۰۰ کاربر دیگر به این بخش دسترسی پیدا میکند  .دراین بخش بازاریاب بابت هر ثبت نام کاربران عادی جدید در سیستم مبلغ ۳۰۰۰ ریال دریافت می کند.

شرح این بخش:

رده مدیریتی میزان درصد اولین فروش میزان درصد تکرار فروش پاداش ppc پاداش ثبت نام کاربر
هدایت کننده ۱۸ ۱۷ ۱۲۰ ۲۲۰۰
هدایت کننده ارشد ۱۸ ۱۸ ۱۴۰ ۲۳۰۰
هدایت کننده سطح ها ۱۹ ۱۸ ۱۵۰ ۲۴۰۰
بنیان گذار سطح ۱ ۱۹ ۱۹ ۱۵۵ ۲۵۰۰
بنیان گذار سطح ۲ ۲۰ ۱۹ ۱۷۰ ۳۰۰۰

توضیحات جدول: پاداش ppc چیست ؟ اگر در سطح کاربری خود به جای مشاهده عدد ۰ مبلغی را می بینید این به این منظور است سطح پاداش ppc برای شما فعال شده است و مقدار آن به ریال در جدول ذکر گردیده است از هر بازدید که توسط لینک معرف شما از وبسایت میگردد شما هدیه ای بابت این پاداش دریافت میکنید صرفا این هدیه برای افرادی می باشد که این سطح برای آنها فعال شده و عدد ۰ را در جدول مشاهده نمی نمایند.

پاداش فروش اول چیست؟ شما وقتی سایت را به شخصی معرفی میکنید و از طریق لینک شما در وبسایت خرید میکند پاداش فروش اول به شما تعلق میگردد و پاداش تکرار فروش همان درصد فروشی می باشد که شما از تکرار خرید ان کاربر دریافت خواهید نمود.

پاداش ثبت نام کاربر چیست؟ این پاداش برای بازاریابانی می باشد که در سطح خود عدد ۰ را مشاهده نمی نمایند بابت ثبت نام هرکاربر در سیستم مبلغی را به عنوان هدیه دریافت خواهند نمود.

توضیحات ارتقا سطح: برای ارتقا به سطح ویژه و ارتقا بین سطوح شما حتما باید در دوره های ویژه بازاریابی سایم ایران (https://saymiran.ir) شرکت نمایید. لازم به ذکر می باشد مدرک دوره ها برای بازاریابان فعلی با ۲۰ درصد تخفیف همراه خواهد بود برای دریافت تخفیف کد بازاریابی خود را به پشتیبانی سایم ایران ارسال نمایید. همچنین دوره ها برای افزایش سطح اجباری بوده و اگر نیاز به افزایش سطح نداشته و مایل به فعالیت در سطح فعلی باشید نیاز به شرکت در دوره را نخواهید داشت.

آخر هر ماه میزان مبلغ هر امتیاز مشخص می شود و شما می توانید میزان امتیاز های خود را نقد نمایید ( توجه داشته باشید شما هر سال تا ۲۵ اسفند آن سال زمان دارید تا میزان امتیاز های خود را نقد نمایید درصورت عدم تبدیل امتیاز به مبلغ در سیستم امتیاز های شما از بین خواهند رفت شما تا ۱۲ ماه می توانید امتیاز های خود را در سیستم نگهداری نمایید هر سال با شروع سال جدید امتیاز کاربران تبدیل به ۰ خواهند شد.البته بازاریابان میتوانند با ارسال تیکت در خواست انتقال به سال جاری را اعلام نمایند درصورت تایید مدیریت امتیازات بدون ۰ شدن به سال جاری ارسال میگردند.

پاداش یکبار پرداخت

ریز بندی دسته ها و امتیازات دریافتی

بازاریاب جدید (New marketer) :

رده مدیریتی پاداش یکبار پرداخت (میلیون تومان)
فعال سطح یک ۰
جستجوگر سطح یک ۰
راهنما سطح یک فقط بج سینه
هدایت کننده سطح یک فقط بج سینه
گسترش دهنده سطح یک فقط بج سینه

بازاریاب دائمی (Permanent marketer) :

رده مدیریتی پاداش یکبار پرداخت (هزار تومان)
فعال سطح دو فقط بج سینه
جستجوگر سطح دو فقط بج سینه
راهنما سطح دو فقط بج سینه
هدایت کننده سطح دو ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گسترش دهنده سطح دو ۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازاریاب حرفه ای  (Professional marketer) :

رده مدیریتی پاداش یکبار پرداخت (میلیون تومان)
فعال سطح حرفه ای ۱
جستجوگر سطح حرفه ای ۲
راهنما سطح حرفه ای ۳
هدایت کننده سطح حرفه ای ۴
گسترش دهنده سطح حرفه ای ۵

بازاریاب ارشد  (Senior marketer) :

رده مدیریتی پاداش یکبار پرداخت (میلیون تومان)
هدایت کننده ۶
هدایت کننده ارشد ۷
هدایت کننده سطح ها ۸
بنیان گذار سطح ۱ ۱۰
بنیان گذار سطح ۲ ۱۵

بنیان گذار سطح ۳ و ۴ توسط اصول و قوانین و توسط مدیران شرکت انتخاب می شود این سطح قاعدتا امتیازات ویژه از جمله جایزه ۵۰ میلیونی یکبار پاداش را به همراه خواهد داشت