قبل از ثبت شکایت توجه فرمایید:

شکایت ثبت شده توسط شرکت برای شرکت کاملا محرمانه تلقی شده و هیچ شخصی از اطلاعات ارسالی شما باخبر نمیگردد شکایت ثبت شده مستقیما برای مدیرعامل و معاون مدیرعامل مجموعه ارسال میگردد و کارمندان تورتال نیز قابلیت مشاهده شکایت پرشده در فرم زیر را ندارند دستور برسی شکایت از طریق مدیر عامل و یا معاون مدیرعامل به اموربازرسی شرکت ارسال میگردد.