۴۹۷

بازاریابان تورتال در اردبیل

۶۸۳

مشتریان تورتال در اردبیل

۹

فروشگاه ها و مراکز طرف قرار داد در اردبیل

۱

نمایندگی های اردبیل

۶۳.۹۷ %

درصد رشد مشتریان نسبت به ماه قبل در اردبیل